ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും

70 56

ഗായത്രീമന്ത്രം, മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം, അഘമര്‍ഷണസൂക്തം, ഐകമത്യസൂക്തം, പുരുഷസൂക്തം, സാരസ്വതസൂക്തം, വിഷ്ണുസൂക്തം, രുദ്രസൂക്തം, മങ്ഗലസൂക്തം തുടങ്ങി ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കും നിത്യജപത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും.

Out stock

Out of stock

Author: ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ ഡി സി ബുക്സ്

ഗായത്രീമന്ത്രം, മൃത്യുഞ്ജയമന്ത്രം, അഘമര്‍ഷണസൂക്തം, ഐകമത്യസൂക്തം, പുരുഷസൂക്തം, സാരസ്വതസൂക്തം, വിഷ്ണുസൂക്തം, രുദ്രസൂക്തം, മങ്ഗലസൂക്തം തുടങ്ങി ഈശ്വരാരാധനയ്ക്കും നിത്യജപത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഋഗ്വേദമന്ത്രങ്ങളും സൂക്തങ്ങളും”

Vendor Information