എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് ജീവിതവും കൃതികളും

75 60
Poorna Eram

സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിസ്തുലപദവിയിൽ എത്തിയ എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ജീവിതത്തെയും കൃതികളെയും സസൂക്ഷ്മം പഠനവിധേയമാക്കുകയാണിവിടെ. പ്രൊഫ. പി. കൃഷ്ണന്റെ ഈ പഠനം മലയാളസാഹിത്യത്തിന് തീർച്ചയായും മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

4 in stock

Author: പ്രൊഫ. പി. കൃഷ്ണന്‍

സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിൽ മലയാളത്തിൽ നിസ്തുലപദവിയിൽ എത്തിയ എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ ജീവിതത്തെയും കൃതികളെയും സസൂക്ഷ്മം പഠനവിധേയമാക്കുകയാണിവിടെ. പ്രൊഫ. പി. കൃഷ്ണന്റെ ഈ പഠനം മലയാളസാഹിത്യത്തിന് തീർച്ചയായും മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ട് ജീവിതവും കൃതികളും”

Vendor Information