സാദത്ത്‌ ഹസൻ മൻതോയുടെ കഥകൾ

150 120

വിഭജനത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന ആത്മനൊമ്പരങ്ങള്‍ അനുഭവതീവ്രതയോടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച കഥകള്‍.

9 in stock

Author: സാദത്ത്‌ ഹസൻ മൻതോ

വിഭജനത്തിന്റെ പൊള്ളുന്ന ആത്മനൊമ്പരങ്ങള്‍ അനുഭവതീവ്രതയോടെ ആവിഷ്‌കരിച്ച കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാദത്ത്‌ ഹസൻ മൻതോയുടെ കഥകൾ”

Vendor Information