സാക്ഷിമൊഴി

42 34

മനുഷ്യന്റെ പൊള്ളയായ ഉണ്‍മകളെ ദീനം പെട്ടെന്ന് അര്‍ത്ഥവത്താക്കുന്നതിന്റെ അതീവ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ അനുഭവം. ഓര്‍മ്മകള്‍കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് പാലം പണിയുന്ന നോവല്‍.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.അരവിന്ദാക്ഷൻ

മനുഷ്യന്റെ പൊള്ളയായ ഉണ്‍മകളെ ദീനം പെട്ടെന്ന് അര്‍ത്ഥവത്താക്കുന്നതിന്റെ അതീവ ഹൃദയസ്പര്‍ശിയായ അനുഭവം. ഓര്‍മ്മകള്‍കൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് പാലം പണിയുന്ന നോവല്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാക്ഷിമൊഴി”

Vendor Information