സാമൂതിരിമാര്‍

110 88
Poorna Eram

മലബാറിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്ന സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തിവിവരങ്ങള്‍, അവിടത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പുണ്യം പേറുന്ന കൃതി.

6 in stock

Author: പി.സി.എം. രാജ

മലബാറിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുന്ന സാമൂതിരി രാജവംശത്തിന്റെ ഉല്‍പ്പത്തിവിവരങ്ങള്‍, അവിടത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ആചാരങ്ങളുടെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പുണ്യം പേറുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമൂതിരിമാര്‍”

Vendor Information