സദ്ദാമിന്റെ നാട്ടിൽ

125 100
Green Books

ഓർമ്മകളുടെ ഭൂതകാലമാണ് ഈ കൃതി.മുസൂൽ നഗരത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അധ്യാപനജീവിതമായിരുന്നു ലേഖകന്റേത്.

7 in stock

Author: സൈക്കോ മുഹമ്മദ്

ഓർമ്മകളുടെ ഭൂതകാലമാണ് ഈ കൃതി.മുസൂൽ നഗരത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അധ്യാപനജീവിതമായിരുന്നു ലേഖകന്റേത്.മെസപ്പെട്ടാമിയ സംസ്കാരത്തിന്റെ കലവറയായ യൂഫ്രട്ടിസ്-ടൈഗ്രീസ് എന്ന ചരിത്ര നദി ഈ പുസ്തകത്താളിലൂടെ ഒരു മോഹനദിയായി ഒഴുകി പരക്കുന്നുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സദ്ദാമിന്റെ നാട്ടിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!