സാഹിത്യ ഗവേഷണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും

300 240

സാഹിത്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ മുതൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യഗവേഷണത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും കുറിച്ചും സമഗ്രമായി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: രവിശങ്കർ എസ് നായർ

സാഹിത്യ ഗവേഷണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ മുതൽ അവസാന ഘട്ടം വരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യഗവേഷണത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തെയും പ്രയോഗത്തെയും കുറിച്ചും സമഗ്രമായി ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാഹിത്യ ഗവേഷണം സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും”

Vendor Information