സൈന്ധവ നാഗരികത

100 80

ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിലായാലും ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

7 in stock

ഭക്ഷ്യശേഖരണത്തിനായാലും ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തിലായാലും ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഉപകരണങ്ങളുടെ നിർമിതിയും കാലോചിതമായ നവീകരണവും എങ്ങിനെയാണ് മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അപഗ്രഥിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൈന്ധവ നാഗരികത”

Vendor Information