സലാം അമേരിക്ക

40 32

പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ തന്റെ തനത് ഹാസ്യത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ഛയില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സക്കറിയ.

Out stock

Out of stock

Author: സക്കറിയ

പ്രവാസ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികളെ തന്റെ തനത് ഹാസ്യത്തിന്റെ മൂര്‍ച്ഛയില്‍ പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സക്കറിയ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സലാം അമേരിക്ക”

Vendor Information