സല്ലാപം

80 64

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം മഞ്ജുവാര്യര്‍. മലയാളി നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ………..സുഗന്ധമുള്ള ഓര്‍മ്മകളിലൂടെയും സ്വന്തം പാട്ട്, സിനിമ എന്നിവ പ്രിയതരമായി ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകളുമായി ഒരു സല്ലാപം.

Out stock

Out of stock

Author: മഞ്ജു വാര്യര്‍

മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരം മഞ്ജുവാര്യര്‍. മലയാളി നല്‍കിയ സ്‌നേഹത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. ………..സുഗന്ധമുള്ള ഓര്‍മ്മകളിലൂടെയും സ്വന്തം പാട്ട്, സിനിമ എന്നിവ പ്രിയതരമായി ചേര്‍ത്തുവയ്ക്കുന്ന ഓര്‍മ്മകളുമായി ഒരു സല്ലാപം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സല്ലാപം”

Vendor Information