സമക്ഷം

75 60
Green Books

കാവ്യയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാവനയുടെ കലികൾ വളരെ വേഗം പുഷ്പങ്ങളായിത്തീർന്ന് നമ്മുടെ കാവ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ അനുഭൂതികളുടെ സുഗന്ധം പ്രസരിപ്പിക്കട്ടെ

20 in stock

Author: ഗ്രീൻ ബുക്സ്

കാവ്യയുടെ മനസ്സിലുള്ള ഭാവനയുടെ കലികൾ വളരെ വേഗം പുഷ്പങ്ങളായിത്തീർന്ന് നമ്മുടെ കാവ്യാന്തരീക്ഷത്തിൽ അനുഭൂതികളുടെ സുഗന്ധം പ്രസരിപ്പിക്കട്ടെ. കാവ്യരംഗത്ത് വളരെ ഭാസുരമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആശംസിക്കുന്നു.
 പ്രഭാ വർമ്മ

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമക്ഷം”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!