സമസ്ത ലോകം സമഗ്ര യോഗം

150 120
Budhabooks

വിജ്ഞാനമേഖലയ്ക്കുള്ള സാർവലൗകികമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അന്താരാഷ്ട്രയോഗദിനം (ജൂൺ 21 )ആചരിക്കാനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രഖ്യാപനം.യോഗവിദ്യയെസംബന്ധിച് സർവ്വസ്പർശിയും പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു മാർഗരേഖയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Out stock

Out of stock

Author: ടി മനോജ്

വിജ്ഞാനമേഖലയ്ക്കുള്ള സാർവലൗകികമായ അംഗീകാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അന്താരാഷ്ട്രയോഗദിനം (ജൂൺ 21 )ആചരിക്കാനുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രഖ്യാപനം.യോഗവിദ്യയെസംബന്ധിച് സർവ്വസ്പർശിയും പഠിക്കുന്നവർക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു മാർഗരേഖയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമസ്ത ലോകം സമഗ്ര യോഗം”

Vendor Information

  • Store Name: budha books
  • Vendor: budha books
  • Address:
  • No ratings found yet!