സംഭാഷണങ്ങൾ

250 200
Logos Books

ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ കേവലം അഭിമുഖങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണം കൂടിയാണ്…

8 in stock

Author: ടി.ഡി.രാമകൃഷ്ണൻ

ഈ അഭിമുഖങ്ങൾ കേവലം അഭിമുഖങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒരു എഴുത്തുകാരന്റെ ചരിത്രാന്വേഷണം കൂടിയാണ്. ലഭ്യമായ ലിഖിതചരിത്രങ്ങളല്ല, യഥാർത്ഥസത്യമെന്ന ബോധ്യത്തിലേക്കാണ്  ഇവ നമ്മെ വഴി നടത്തുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംഭാഷണങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Logos Books
  • Vendor: Logos Books
  • Address:
  • 0.00 0.00 rating from 1 review