സംഖ്യാ മാന്ത്രികം

70 56

കുട്ടികള്‍ക്ക് രസകരമായ വിധത്തില്‍ ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ജിജ്ഞാസയെ ഉണര്‍ത്തി കണക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍. നുറുങ്ങുകഥകള്‍ പോലെ ഓരോ ഗണിതപ്രശ്‌നവും കുട്ടികള്‍ക്ക് രസകരമായൊരു ലോകമായിത്തീരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

കുട്ടികള്‍ക്ക് രസകരമായ വിധത്തില്‍ ഗണിതം പഠിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തകം. ജിജ്ഞാസയെ ഉണര്‍ത്തി കണക്കുകളുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഗ്രന്ഥകാരന്‍. നുറുങ്ങുകഥകള്‍ പോലെ ഓരോ ഗണിതപ്രശ്‌നവും കുട്ടികള്‍ക്ക് രസകരമായൊരു ലോകമായിത്തീരുന്നു.

Weight 0.5 kg
ISBN

978-81-937135-3-2

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സംഖ്യാ മാന്ത്രികം”

Vendor Information