സാമൂതിരികാലത്തെ കോഴിക്കോട്

120 90

സാമൂതിരികാലത്തെ കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രാക്തനചരിത്രത്തിലേക്കും കഥകളിലേക്കും പുതിയൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ വി വി ഹരിദാസ്

സാമൂതിരികാലത്തെ കോഴിക്കോടിന്റെ പ്രാക്തനചരിത്രത്തിലേക്കും കഥകളിലേക്കും പുതിയൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ വഴി തുറക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാമൂതിരികാലത്തെ കോഴിക്കോട്”

Vendor Information