സമ്പൂർണ അഷ്ടാംഗഹൃദയം – വാല്യം ഒന്ന്

750 600
Poorna Eram

ആയുർവ്വേദപഠനത്തിനു മുതിരുന്നവർക്കും ആയുർവ്വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് വാഗ്ഭടാചാര്യ വിരചിതമായ അഷ്ടാംഗഹൃദയം. അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിന്ന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലനിലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൈക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ എഴുതിയ ഭാവപ്രകാശം എന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം.

6 in stock

Author: കൈക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ

ആയുർവ്വേദപഠനത്തിനു മുതിരുന്നവർക്കും ആയുർവ്വേദം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഗ്രന്ഥമാണ് വാഗ്ഭടാചാര്യ വിരചിതമായ അഷ്ടാംഗഹൃദയം. അഷ്ടാംഗഹൃദയത്തിന്ന് പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മലയാളഭാഷയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ പലനിലയ്ക്കും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കൈക്കുളങ്ങര രാമവാരിയർ എഴുതിയ ഭാവപ്രകാശം എന്ന ഈ വ്യാഖ്യാനം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സമ്പൂർണ അഷ്ടാംഗഹൃദയം – വാല്യം ഒന്ന്”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!