സാനിട്ടറി പാഡിന്റെ അന്തിമരഹസ്യം

75 60

കർതൃത്വത്തിനും തുല്യതയ്ക്കുംവേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക – സാംസ്കാരിക സമരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്ന പുസ്തകം.

10 in stock

Author: കെ. എ. ബീന

കർതൃത്വത്തിനും തുല്യതയ്ക്കുംവേണ്ടിയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹിക – സാംസ്കാരിക സമരങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്ന പുസ്തകം. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും വേരുറച്ചുപോയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സാനിട്ടറി പാഡിന്റെ അന്തിമരഹസ്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!