ശങ്കര ദർശനം ലൗകിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ

180 144

മാനവന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ കാര്യങ്ങളെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ചിന്തിക്കുവാനും അവയിൽനിന്നും ചികഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ദർശനതത്വങ്ങൾ അനായാസേന തെളിവാകുംവിധം ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഇണക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രീശങ്കരന്റെ കഴിവ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം പ്രകടമാണ്.

10 in stock

Author: പ്രൊഫ ശ്രീവരാഹം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ

മാനവന്റെ സർവ്വതോന്മുഖമായ കാര്യങ്ങളെ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും ചിന്തിക്കുവാനും അവയിൽനിന്നും ചികഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു ദർശനതത്വങ്ങൾ അനായാസേന തെളിവാകുംവിധം ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ ഇണക്കി അവതരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രീശങ്കരന്റെ കഴിവ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുടനീളം പ്രകടമാണ്.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788120042094

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശങ്കര ദർശനം ലൗകിക ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ”

Vendor Information