സർപ്പയജ്ഞം

99 79

ബഷീറിനു ചുറ്റും മനുഷ്യർ വേണം. സ്‌നേഹം സ്വീകരിക്കുകയും നല്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ വേണം. കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും മതി. സി.എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവിയോട് മതതത്ത്വങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്ര ഗൗരവത്തിലും ശ്രദ്ധയിലു മാണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും വാശികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.”

3 in stock

Author: വൈക്കം മുഹമ്മദ്‌ ബഷീർ

”ബഷീറിനു ചുറ്റും മനുഷ്യർ വേണം. സ്‌നേഹം സ്വീകരിക്കുകയും നല്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ വേണം. കൊച്ചുകുട്ടികളായാലും മതി. സി.എൻ. അഹമ്മദ് മൗലവിയോട് മതതത്ത്വങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്ര ഗൗരവത്തിലും ശ്രദ്ധയിലു മാണ് അഞ്ചുവയസ്സുകാരൻ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും വാശികളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.”

Weight 0.5 kg
ISBN

8171304028

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സർപ്പയജ്ഞം”

Vendor Information