ശാസ്ത്രനോവൽ മലയാളത്തിൽ

110 88

മലയാള ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രതിപാദനം,ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസപരിണിതകൾ ശാസ്ത്രാഖ്യായികളും ഭാവി വിജ്ഞാനീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ദാഹ്മ് തുടങ്ങി ശാസ്ത്രനോവലുകളുടെ ചരിത്രം,വികാസം,പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച് പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

3 in stock

Author: ഡോ അർച്ചന എ കെ

മലയാള ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ ചരിത്ര പ്രതിപാദനം,ശാസ്ത്രസാഹിത്യത്തിന്റെ വികാസപരിണിതകൾ ശാസ്ത്രാഖ്യായികളും ഭാവി വിജ്ഞാനീയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ദാഹ്മ് തുടങ്ങി ശാസ്ത്രനോവലുകളുടെ ചരിത്രം,വികാസം,പരിണാമം എന്നിവയെക്കുറിച് പ്രതിപാദിചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രനോവൽ മലയാളത്തിൽ”

Vendor Information