ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദ രേഖ

250 200
Fabian Books

മാർക്സിസ്റ്റ് ദൃഷ്ടികോണിലൂടെ മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെ തികച്ചും പ്രവർത്തനാത്മകമായ മനുഷ്യന്റെ കഴിവുകളെ തികച്ചും പ്രവർത്തനാത്മകമായ മാർഗ്ഗത്തിൽ വിലയിരുത്തുകയും പിന്തിരിപ്പൻ മനോഭാവങ്ങളെ പാടെ തകർക്കുകയും ചെയുന്ന പ്രഖ്യാത ഗ്രന്ഥത്തിൻറ്റെ ഭാഷാന്തരം.

9 in stock

Author: രാഹുൽ സാംകൃത്യായൻ

ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും പരിവർത്തനങ്ങളുടെയും ശക്തിമത്തായ സമ്മർദം കൊണ്ട് ചൂടിപിടിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയാണെന്ന വസ്തുത നിഷേധിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒന്നല്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രീയ ഭൗതികവാദ രേഖ”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!