ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും

640 512

ശാസ്ത്ര പഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളുംപ്രൊഫ. എസ്. ശിവദാസ്ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്രകൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം. നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണ്ണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം..

8 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ശാസ്ത്ര കൗതുകം വർധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന പുസ്തകം.നിത്യേന നാം കാണുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രരഹസ്യങ്ങൾ മുതൽ അതിസങ്കീർണമായ ശാസ്ത്രപരീക്ഷണങ്ങൾ വരെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ലളിതമായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു.ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഒരു റഫറൻസ് പുസ്തകമായി ഈ ഗ്രന്ഥം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രസങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും”

Vendor Information