സത്യസായിബാബയുടെ വചസ്സുകൾ

99 79

മനുഷ്യരായിരിക്കെ ‘ഭഗവാൻ’എന്ന് വാഴ്‌ത്തപ്പെടുകയും ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത ഷിർദ്ദി സായിബാബയുടെയും പിൻഗാമി സത്യസായിബാബയുടെയും ദർശനങ്ങൾ ലളിതമായും മധുരോദാരമായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. എം. സുഭദ്രാ നായര്‍

മനുഷ്യരായിരിക്കെ ‘ഭഗവാൻ’എന്ന് വാഴ്‌ത്തപ്പെടുകയും ഈശ്വരസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും ചെയ്ത ഷിർദ്ദി സായിബാബയുടെയും പിൻഗാമി സത്യസായിബാബയുടെയും ദർശനങ്ങൾ ലളിതമായും മധുരോദാരമായും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352822959

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സത്യസായിബാബയുടെ വചസ്സുകൾ”

Vendor Information