സെൻബുദ്ധകഥകൾ, ഹൈക്കു കവിതകൾ

90 72

നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ച് ഉൾകാഴ്ച നല്കുകയും ജീവിതപാതയിൽ വെളിച്ചം വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സെൻബുദ്ധകഥകളും ഹൈക്കു കവിതകളും.

Out stock

Out of stock

Author: കരീം പീടികക്കൽ

നന്മതിന്മകളെക്കുറിച്ച് ഉൾകാഴ്ച നല്കുകയും ജീവിതപാതയിൽ വെളിച്ചം വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സെൻബുദ്ധകഥകളും ഹൈക്കു കവിതകളും.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

കരീം പീടികക്കൽ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സെൻബുദ്ധകഥകൾ, ഹൈക്കു കവിതകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 3.33 rating from 3 reviews