ഷാപ്പു പാട്ടുകൾ

75 60

കേരളീയർ ഗൃഹാതുരതയോടെ ഓർക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ കള്ളുഷാപ്പിലെ ഗാനസദസ്സുകളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർവരെയുള്ള കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഷാപ്പുകളിലെ ഗാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: കെ.എന്‍. ഷാജികുമാര്‍

കേരളീയർ ഗൃഹാതുരതയോടെ ഓർക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ കള്ളുഷാപ്പിലെ ഗാനസദസ്സുകളിൽ പുനർജ്ജനിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കണ്ണൂർവരെയുള്ള കള്ളുഷാപ്പുകളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഷാപ്പുകളിലെ ഗാനങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷാപ്പു പാട്ടുകൾ”

Vendor Information