ശാരദ

120 96

ഒയ്യാരത്ത് ചന്തുമേനോൻ രചിച്ച നോവലാണ് ശാരദ. 1892ലാണ് ഇത് പ്രകാശിതമായത്. ഈ നോവലിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം ഏഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്നിടെ ചന്തുമേനോൻ മരിച്ചതിനാൽ (1899) അപൂർണ്ണനോവലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: ഒ.ചന്തുമേനോൻ

ഒയ്യാരത്ത് ചന്തുമേനോൻ രചിച്ച നോവലാണ് ശാരദ. 1892ലാണ് ഇത് പ്രകാശിതമായത്. ഈ നോവലിന്റെ രണ്ടാംഭാഗം ഏഴുതികൊണ്ടിരിക്കുന്നിടെ ചന്തുമേനോൻ മരിച്ചതിനാൽ (1899) അപൂർണ്ണനോവലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാരദ”

Vendor Information