ശാസ്ത്രകലണ്ടർ

120 96

ഒരുവർഷത്തെ 365 ദിനങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രപ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കൃതി. അസംഖ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ശാസ്ത്രദിനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രസംഭവങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

9 in stock

Author: മനോജ് എം. സ്വാമി

ഒരുവർഷത്തെ 365 ദിനങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രപ്രാധാന്യം വിളിച്ചോതുന്ന കൃതി. അസംഖ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെയും ശാസ്ത്രദിനങ്ങളെയും ശാസ്ത്രസംഭവങ്ങളെയും ഇതിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശാസ്ത്രകലണ്ടർ”

Vendor Information