ഷാജഹാൻ ഒരു കഥപോലെ

460 368

തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക്  അനന്തമായി ഉറങ്ങാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം നിർമിച്ച ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി സ്വന്തം ജീവിതകഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.താൻ പിന്നിട്ടുപോയ പാപത്തിന്റെ,വഞ്ചനയുടെ,രാഗദ്വേഷത്തിന്റെ എന്തിനു, ഭ്രാതൃഹത്യയുടെ കഥവരെ ഈ നോവലിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.

1 in stock

Author: പി ജി സോമനാഥൻ നായർ

തന്റെ പ്രിയതമയ്ക്ക്  അനന്തമായി ഉറങ്ങാൻ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം നിർമിച്ച ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി സ്വന്തം ജീവിതകഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.താൻ പിന്നിട്ടുപോയ പാപത്തിന്റെ,വഞ്ചനയുടെ,രാഗദ്വേഷത്തിന്റെ എന്തിനു, ഭ്രാതൃഹത്യയുടെ കഥവരെ ഈ നോവലിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.


Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷാജഹാൻ ഒരു കഥപോലെ”

Vendor Information