ഷേക്സ്പിയർ കഥകൾ

100 80

ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ചാൾസ് ലാമ്പും സഹോദരിയും സാഹിത്യകാരിയുമായ മേരി ലാമ്പും ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയ,’ടേൽസ് ഫ്രം ഷേക്സ്പിയർ’ന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: എസ് വി പരുലേക്കര്‍ / ഡോ. ഡി ജയദേവദാസ്

ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാരനായ ചാൾസ് ലാമ്പും സഹോദരിയും സാഹിത്യകാരിയുമായ മേരി ലാമ്പും ചേർന്ന് കുട്ടികൾക്കായി എഴുതിയ,’ടേൽസ് ഫ്രം ഷേക്സ്പിയർ’ന്റെ മലയാള പരിഭാഷയാണ് ഈ പുസ്തകം.വിശ്വപ്രസിദ്ധ സാഹിത്യകാരൻ വില്യം ഷേക്സ്പിയറുടെ രചനകൾ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഷേക്സ്പിയർ കഥകൾ”

Vendor Information