ഡിക്ടറ്റീവ് ബ്യോംഗേഷ് ബക്ഷി

430 344
Insight Publica

കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിന് നവമാനങ്ങൾ നൽകിയ ശരദിന്ദു ബന്ദ്യോപധ്യായ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ.

1 in stock

Author: ശരദിന്ദു ബന്ദ്യോപധ്യായ്

ബംഗാളി സാഹിത്യത്തിലെ ഷെർലക്ക് ഹോംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്യോംഗേഷ് ബക്ഷിയുടെ (കുറ്റാ) സത്യാന്വേഷണ പരമ്പരകൾ. കുറ്റാന്വേഷണ സാഹിത്യത്തിന് നവമാനങ്ങൾ നൽകിയ ശരദിന്ദു ബന്ദ്യോപധ്യായ ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡിക്ടറ്റീവ് ബ്യോംഗേഷ് ബക്ഷി”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!