ശിങ്കിടിമുങ്കന്‍

75 60

‘മനുഷ്യനു സാദ്ധ്യമായ പല തൊഴിലുകളില്‍ ഒന്നാണ് കലയെന്ന ജീവിതസമത്വബോധം നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരില്‍ ഇല്ലെന്നുതന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അവരിപ്പോഴും വെളിപാടിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.

2 in stock

Author: ടി.പി. അനസ്

‘മനുഷ്യനു സാദ്ധ്യമായ പല തൊഴിലുകളില്‍ ഒന്നാണ് കലയെന്ന ജീവിതസമത്വബോധം നമ്മുടെ എഴുത്തുകാരില്‍ ഇല്ലെന്നുതന്നെയാണ് പറയേണ്ടത്. അവരിപ്പോഴും വെളിപാടിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രത്തില്‍ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഏകാഗ്രതയും ജാഗ്രതയും കവിതയുണ്ടക്കാനും ചായയുണ്ടാക്കാനും ആവശ്യമാണെന്നു ധ്യാനിബുദ്ധന്മാര്‍ക്കറിയാം. മറ്റൊന്നിലും പരിശീലനമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പരിശീലനം ആവശ്യമില്ലാത്ത സാഹിത്യം താന്‍ സ്വീകരിച്ചെന്ന് ബഷീറും പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.’

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശിങ്കിടിമുങ്കന്‍”

Vendor Information