ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം

1,300 1,040

വ്യാസപ്രണീതമായ ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ വൃത്താനുവൃത്തമായ ലളിതമലയാള പരിഭാഷയാണ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ഈ ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: ടി സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പ്

വ്യാസപ്രണീതമായ ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതത്തിന്റെ വൃത്താനുവൃത്തമായ ലളിതമലയാള പരിഭാഷയാണ് മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ബൃഹത്തും മഹത്തുമായ ഈ ഗ്രന്ഥം. പണ്ഡിതകവിയും ഭക്താഗ്രണിയുമായിരുന്ന ടി.സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ തിരുമുമ്പിന്റെ ഈ ദേവീ ഭാഗവതപരിഭാഷയും അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ദീര്‍ഘ വിപുലമായ യത്‌നവും കേരളീയ സഹൃദയരുടെ സമാദരവും പ്രീതിയും ആര്‍ജിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീമദ്ദേവീമഹാഭാഗവതം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!