ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ

40 32

ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

8 in stock

Author: രാജീവ് ഇരിങ്ങാലക്കുട

ആധുനിക യുഗത്തിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ പ്രാതഃസ്മരണീയനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ. അയ്യായിരം വർഷത്തെ ഭാരതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക പാരമ്പര്യം കേവലം അൻപത് വർഷംകൊണ്ട് ജീവിച്ചുകാട്ടിത്തന്ന മഹാനാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ എന്ന് ഗാന്ധിജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ചും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ലളിതമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമഹംസർ”

Vendor Information