ശ്രീരാമൻ

195 156

ധർമ്മാധർമ്മചിന്തകളാലും ജീവിതപ്രതിസന്ധികളാലും തീവ്രദുഃഖത്താലും രോഗപീഡകളാലും നട്ടംതിരിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരാശ്വാസത്തുരുത്താണ് രാമായണം.

Out stock

Out of stock

Author: വി എസ് നായർ

ധർമ്മാധർമ്മചിന്തകളാലും ജീവിതപ്രതിസന്ധികളാലും തീവ്രദുഃഖത്താലും രോഗപീഡകളാലും നട്ടംതിരിയുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ഒരാശ്വാസത്തുരുത്താണ് രാമായണം. അവർക്ക് രാമായണം ആത്മാവിലേക്കുള്ള പ്രകാശനാളമായി മാറുന്നു. അത് ആത്മാവിനെ പ്രകാശദീപ്തമാക്കുന്നു. ധർമ്മപരിപാലനത്തിന് അർത്ഥകാമങ്ങളെ വെടിയുന്ന ത്യാഗമൂർത്തിയാണ് ശ്രീരാമൻ. അതുകൊണ്ട് ജീവിതദുഃഖങ്ങളനുഭവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യനായിത്തീരുന്നു ശ്രീരാമൻ. 

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

വി എസ് നായർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീരാമൻ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews