ശ്യാമമാധവം

165 132

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായി എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കവിതകൾ. ഒരു പുനർവായനയെന്നപോൾ ക്രൂരനും നിഷ്കരുണനുമായ കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കവിതകളടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം.

7 in stock

Author: ഡോ. റിച്ചാര്‍ഡ് സെറില്‍

ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയിലധിഷ്ഠിതമായി എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കവിതകൾ. ഒരു പുനർവായനയെന്നപോൾ ക്രൂരനും നിഷ്കരുണനുമായ കൃഷ്ണനെപ്പറ്റി പരാമർശിക്കുന്ന വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കവിതകളടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്യാമമാധവം”

Vendor Information