ശൈത്യം

300 240
eye books

ജീവിതത്തിലെ
തീക്ഷ്‌ണാനുഭവങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ നിസ്സംഗരായി പകച്ചുനിൽകേണ്ടി വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നോവൽ . ആഖ്യാനത്തിന്റെ ലാളിത്യവവും ജൈവികതയും ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വേറിട്ടൊരു
വായനാനുഭവം പകരുന്നു .

10 in stock

ജീവിതത്തിലെ
തീക്ഷ്‌ണാനുഭവങ്ങൾക്കു മുമ്പിൽ നിസ്സംഗരായി പകച്ചുനിൽകേണ്ടി വരുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ചിത്രീകരിക്കുന്ന നോവൽ . ആഖ്യാനത്തിന്റെ ലാളിത്യവവും ജൈവികതയും ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം വേറിട്ടൊരു
വായനാനുഭവം പകരുന്നു .

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശൈത്യം”

Vendor Information

  • Store Name: Eye Books
  • Vendor: Eye Books
  • Address:
  • No ratings found yet!