പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്കന്ദം അഥവാ സ്കന്ദപുരാണം. ശിവപാർവ്വതിമാരുടെ മകൻ സ്കന്ദൻ ഭൃഗു മഹർഷിക്ക് വിവരിച്ചുകൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ ആഖ്യാനഘടന.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്കന്ദപുരാണം”

Vendor Information