സ്കൂളുകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ബോധനം

125 100

മാറിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പഠനരീതികളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്ന പുസ്തകം. 2005-ൽ NCRT പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തെ മാതൃകയാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്ന കൃതി ആ വിഷയം പഠിക്കുന്നതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പുതിയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: അലക്സ് എം ജോർജ്, അമ്മൻ മദൻ

മാറിയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് പഠനരീതികളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്ന പുസ്തകം. 2005-ൽ NCRT പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തെ മാതൃകയാക്കി രചിച്ചിരിക്കുന്ന കൃതി ആ വിഷയം പഠിക്കുന്നതിലും പഠിപ്പിക്കുന്നതിലും പുതിയ രീതികൾ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

അലക്സ് എം ജോർജ്, അമ്മൻ മദൻ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്കൂളുകളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ബോധനം”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews