സ്മൃതിരേഖകൾ

195 156

തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളവും തെറ്റില്ലാത്ത ഉച്ചാരണവും മലയാളികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ പന്മന ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാണ്. അതിനുമപ്പുറം അധ്യാപകന്‍, ഭാഷാപണ്ഡിതന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ആത്മകഥയാണിത്.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ. പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ

തെറ്റില്ലാത്ത മലയാളവും തെറ്റില്ലാത്ത ഉച്ചാരണവും മലയാളികളെ ബോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയില്‍ പന്മന ഏറെ ശ്രദ്ധേയനാണ്. അതിനുമപ്പുറം അധ്യാപകന്‍, ഭാഷാപണ്ഡിതന്‍, എഴുത്തുകാരന്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ വ്യക്തിത്വത്തിലേക്കു പ്രവേശിക്കുന്ന ആത്മകഥയാണിത്.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പ്രൊഫ. പന്മന രാമചന്ദ്രൻ നായർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്മൃതിരേഖകൾ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews