സ്‌നേഹമസൃണം

110 88

ശ്രീ സുരേഷ് മുതുകുളം എഴുതിയ പതിനഞ്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് സ്‌നേഹമസൃണം എന്ന കൃതി.15 കഥകളിലും 15 വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് കഥാകൃത്ത് ഭാവാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

10 in stock

Author: സുരേഷ് മുതുകുളം

ശ്രീ സുരേഷ് മുതുകുളം എഴുതിയ പതിനഞ്ച് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണ് സ്‌നേഹമസൃണം എന്ന കൃതി.15 കഥകളിലും 15 വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളാണ് കഥാകൃത്ത് ഭാവാത്മകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്‌നേഹമസൃണം”

Vendor Information