സോക്രട്ടീസിന്റെ ഗീതോപദേശം

65 52

ശരീരത്തിനുമാത്രമേ മരണമുള്ളൂ, ആത്മാവിനു മരണമില്ല. ഭൗതികലോകത്തോടുള്ള ആസക്തിമൂലം അത് ശരീരത്തിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്…… സോക്രട്ടീസ്.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ ഡി രാജേന്ദ്രൻ

ശരീരത്തിനുമാത്രമേ മരണമുള്ളൂ, ആത്മാവിനു മരണമില്ല. ഭൗതികലോകത്തോടുള്ള ആസക്തിമൂലം അത് ശരീരത്തിൽ താൽക്കാലികമായി പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ശരീരം മരിച്ചാലും അത് അനശ്വരങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിലനിൽക്കും. ഒരു തത്വജ്ഞന്റെ ലക്ഷ്യം ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിന്റെ ബലഹീനതയിൽ നിന്നും വിമുക്തമാക്കുകയാണ് – സോക്രട്ടീസ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സോക്രട്ടീസിന്റെ ഗീതോപദേശം”

Vendor Information