സൂഫിസം

110 88

പ്രണയത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ദിവ്യരഹസ്യമാണ് സൂഫിസം. വാക്കുകള്‍ക്ക് വിനിമയം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരതീത തീരമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലെ അനവദ്യസുന്ദരമായ വാങ്മയ മൗനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആത്മദൃഷ്ടി തുറക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൂഫിസം രുചിക്കാതിരിക്കില്ല.

Out stock

Out of stock

Author: സിദ്ദിഖ് മുഹമ്മദ്

പ്രണയത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ദിവ്യരഹസ്യമാണ് സൂഫിസം. വാക്കുകള്‍ക്ക് വിനിമയം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരതീത തീരമാണ്. എന്നാല്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലെ അനവദ്യസുന്ദരമായ വാങ്മയ മൗനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലെങ്കിലും ആത്മദൃഷ്ടി തുറക്കുന്നവര്‍ക്ക് സൂഫിസം രുചിക്കാതിരിക്കില്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂഫിസം”

Vendor Information