സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം

50 40

മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ വളങ്ങളും, കീടനാശിനികളും തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മാണുവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്…

9 in stock

Author: ഡോ. ടി.ആർ. ജയകുമാരി

മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ഈ പുസ്തകം. പ്രകൃതി സൗഹൃദപരമായ വളങ്ങളും, കീടനാശിനികളും തേടിയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് സൂക്ഷ്മാണുവളങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് എത്തിയത്. പലതരം സൂക്ഷ്മജീവികൾ, വളങ്ങൾ, ജൈവവളങ്ങൾ, നൈട്രജൻ സ്ഥിരീകരണ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ,  സസ്യവളർച്ച കൂട്ടുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, സൂക്ഷ്മാണു വളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം മുതലായ കാര്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ലോകം”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!