സോഫിയുടെ ലോകം

200 160

തത്വചിന്തയും സാഹിത്യവും വിഷയമായി വരുന്ന പ്രശസ്തമായ നോവല്‍.

Out stock

Out of stock

Author: ജസ്റ്റിൻ ഗാർഡർ

തത്വചിന്തയും സാഹിത്യവും വിഷയമായി വരുന്ന പ്രശസ്തമായ നോവല്‍. ദര്‍ശനങ്ങളെ ലളിതമായി വിവരിക്കാനും അതിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാനും ഈ നോവല്‍ സഹായിക്കുന്നു. മുതിര്‍ന്നവരുടെയും കുട്ടികളുടെയും ഇഷ്ട കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സോഫിയുടെ ലോകം”

Vendor Information