ശ്രീകൃഷ്ണൻ

195 156

ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യനായുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ കൃഷ്ണാവതാരം.

Out stock

Out of stock

Author: വി എസ് നായർ

ദ്വാപരയുഗത്തിലാണ് മനുഷ്യനായുള്ള വിഷ്ണുവിന്റെ കൃഷ്ണാവതാരം. ഭൂഭാരം തീർക്കാൻ മനുഷ്യനായി ജനിച്ച് മഹാത്ഭുതങ്ങൾ കാട്ടി പ്രപഞ്ചത്തെ കുളിരണിയിച്ച കൃഷ്ണൻ ലോകത്തിന്റെതന്നെ ഐശ്വര്യവും തേജസ്സുമായിരുന്നു. മനസ്സിന്റെ സംശുദ്ധിക്കും ഭക്തിമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ജീവിതദുഃഖങ്ങൾക്ക് അവസാനം കണ്ടെത്താനും ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പാരായണം ഏവരെയും സഹായിക്കും.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

വി എസ് നായർ

പ്രസാധകർ

ഡി സി ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീകൃഷ്ണൻ”

Vendor Information

  • Store Name: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Vendor: DC Books (Pusthakakada Outlet)
  • Address:
  • 2.50 rating from 2 reviews