ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികൾ സമ്പൂർണവ്യാഖ്യാനം

750 563

ഗുരുദേവൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ വേദാന്തമാർഗ സഞ്ചാരികളിൽ ചൊരിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ മഹൽഗ്രന്ഥം.

5 in stock

Author: പ്രൊഫ ജി ബാലകൃഷ്ണൻനായർ

ഗുരുദേവൻ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ വേദാന്തമാർഗ സഞ്ചാരികളിൽ ചൊരിഞ്ഞ മഹത്തായ ഒരനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ മഹൽഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരുദേവകൃതികൾ സമ്പൂർണവ്യാഖ്യാനം”

Vendor Information