ശ്രീനാരായണഗുരു

30 24
Mythri Books

എത്ര എഴുതിയാലും തീരാത്ത ചരിത്രമാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടേത്. കാരണം കാലത്തിനതീതമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം. എങ്കിലും ശ്രീ സബീർ തിരുമല എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗുരുദേവനെ സംബന്ധിച്ച ഈ കൃതി സാമാന്യേന ഗുരുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

9 in stock

Author: സബീർ തിരുമല

എത്ര എഴുതിയാലും തീരാത്ത ചരിത്രമാണ് ഗുരുക്കന്മാരുടേത്. കാരണം കാലത്തിനതീതമാണ് അവരുടെ ചരിത്രം. എങ്കിലും ശ്രീ സബീർ തിരുമല എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഗുരുദേവനെ സംബന്ധിച്ച ഈ കൃതി സാമാന്യേന ഗുരുദേവനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ശ്രീനാരായണഗുരു”

Vendor Information

  • Store Name: Mythri Books
  • Vendor: Mythri Books
  • Address:
  • No ratings found yet!