സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം

300 240

സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുടെ ചിന്തകളും
അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും സംഭാവനകളും വിശകലനം
ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനീയത്തിലെ നൂതനമേഖലകള്‍ വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

9 in stock

Author: ഡോ എ രാജഗോപാൽ കമ്മത്ത്

സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് എന്ന പ്രതിഭാശാലിയുടെ ചിന്തകളും
അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും സംഭാവനകളും വിശകലനം
ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചവിജ്ഞാനീയത്തിലെ നൂതനമേഖലകള്‍ വരെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീഫന്‍ ഹോക്കിങ് മഹാശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ആശയപ്രപഞ്ചം”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!