സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് – സമ്പൂർണ്ണ ജീവചരിത്രം

240 192

ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ മരണം കണ്മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നു കേട്ടപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഒന്നു ഞെട്ടിയെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഭൗതീകശാസ്ത്രീയ രംഗത്ത് തന്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തണം എന്നു തീരുമാനിച്ചു.

8 in stock

Author: ഡോ ജോർജ്ജ് വർഗ്ഗീസ്

ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിൽ മരണം കണ്മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നു കേട്ടപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് ഒന്നു ഞെട്ടിയെങ്കിലും മരിക്കുന്നതിനുമുൻപ് ഭൗതീകശാസ്ത്രീയ രംഗത്ത് തന്റേതായ ഒരിടം കണ്ടെത്തണം എന്നു തീരുമാനിച്ചു.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789352828012

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ് – സമ്പൂർണ്ണ ജീവചരിത്രം”

Vendor Information