സ്ത്രീ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്

85 68

തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ എങ്ങിനെ സമര്‍ത്ഥമായി മറികടക്കാമെന്നും, വ്യക്തിജീവിതത്തിലും തൊഴില്‍ മേഖലയിലും സ്വതന്ത്രവും സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായും എങ്ങിനെ ഇടപെടാമെന്നും സരളമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Out stock

Out of stock

Author: സീമ ഗോസ്വാമി

തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകളനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെ എങ്ങിനെ സമര്‍ത്ഥമായി മറികടക്കാമെന്നും, വ്യക്തിജീവിതത്തിലും തൊഴില്‍ മേഖലയിലും സ്വതന്ത്രവും സൗഹാര്‍ദ്ദപരമായും എങ്ങിനെ ഇടപെടാമെന്നും സരളമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “സ്ത്രീ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്”

Vendor Information